STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Openingsuren kantoor: ma-vrij 9:00-12:30 & 13:30-17:00

ART. 1. DEFINITIES

Met “MBSS” wordt bedoeld: Multicall Business Services & Security NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Impestraat 23 bus 3, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0431.052.261. 

De “Klant” is eenieder met wie MBSS in een contractuele relatie staat of komt te staan. De “Partijen” zijn MBSS en de Klant samen. De “Voorwaarden” zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een “Overeenkomst” is de combinatie van de Voorwaarden met de orderbevestiging, waarbij MBSS en de Klant partij zijn.

ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, …), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 

2.2. In het geval dat MBSS een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht. 

2.3. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de kennisgeving ervan, met een maximum van veertien (14) kalenderdagen. 

2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door MBSS  worden aanvaard en/of zij door MBSS  werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij MBSS deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.

ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING

3.1. De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van MBSS omtrent zijn noden. Omgekeerd bevindt alle nodige info omtrent de goederen, diensten en prestaties van MBSS zich ter beschikking van de Klant, die zich bij zijn overweging steeds tot MBSS kan richten voor bijkomende info, reden waarom de Klant zelf verantwoordelijk is voor zijn uiteindelijke keuze.

3.2. Offertes, prijsopgaves en dergelijke zijn louter indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot bestelling en verbinden MBSS  niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden MBSS  gedurende een termijn van één (1) maand vanaf de datum van offerte, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan MBSS  deze weliswaar te allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, verliest de offerte haar bindende kracht en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan MBSS.  Bij aanbod van de Klant aan MBSS, komt de Overeenkomst tot stand, indien MBSS  het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien MBSS het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de producten toe te zenden en de diensten uit te voeren, of indien MBSS aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. 

Een offerte dient strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.

ART. 4. PRIJS EN BETALING

4.1. Alle facturen zijn contant in euro betaalbaar. MBSS zal de klant na de levering een factuur zenden, die in één keer en binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum dient betaald te worden. 

Recurrente prestaties worden periodiek gefactureerd, in principe maandelijks, trimesterieel of jaarlijks afhankelijk van het gekozen abonnement door de Klant. MBSS  blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. MBSS  is gerechtigd de opstart en levering van haar prestaties op te schorten tot na de betaling, onverminderd andere rechten. 

4.2. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 125 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen en te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. 

4.3. Tevens worden, bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. 

4.4. Partijen verklaren wederkerig dat deze vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.

4.5. Ingeval van niet betaling van één enkele factuur op de vervaldag heeft MBSS het recht om onmiddellijk en zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen stop te zetten en zullen alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk eisbaar worden. Bovendien heeft MBSS in deze omstandigheden het recht om te laten weten dat zij alle lopende contracten als ontbonden beschouwd.

4.6.  Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door MBSS steeds mogen doorgerekend worden. Bij de prijsverhoging kan de Klant ten laatste op de leveringsdatum van de koop afzien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de overeengekomen prijs. 

4.7. De prijzen van MBSS kunnen herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen/ de transportprijzen / de stijgende loonkosten. 

 

Tussen het moment waarop de orderbevestiging door de Klant getekend is en het moment waarop de diensten geleverd worden aan de Klant, kan de prijs uit de Overeenkomst herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen / de transportprijzen / de stijgende loonkosten. 

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

waarbij:

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de orderbevestiging 
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
 • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
 • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de levering van de diensten aan de Klant) 
 • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de Overeenkomst)
 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
 • I = de nieuwe materiaalindex (de materiaalkost aangerekend aan MBSS na datum van de Overeenkomst, voor levering van de diensten)
 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de materiaalkosten in de oorspronkelijke prijs zoals onder de orderbevestiging uiteengezet)
 • a + b + c = 1

ART. 5. LEVERING

5.1. Leveringen worden beschouwd als uitgevoerd en aanvaard aan de uitgang van de magazijnen van MBSS, tenzij anders afgesproken of tenzij levering op een andere locatie duidelijk blijkt uit de aard van de prestatie. Bij levering op een andere locatie geschiedt het vervoer op risico van de Klant, ongeacht de wijze en voorwaarden waarop het vervoer geschiedt. 

In de andere gevallen gaat het risico over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken.  Voorbehoud wordt gemaakt voor het vorderen van o.m. stockagekosten. Indien vertraging in de levering ontstaat door toedoen van de Klant, worden de goederen door MBSS opgeslagen op kosten en risico van de Klant. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is en dat hij of een vertegenwoordiger aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. Is dit niet het geval, heeft MBSS  de vrije keuze om de levering terug mee te nemen op risico en op kosten van de Klant.

5.2. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven en zijn indicatief, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door MBSS voor zover als mogelijk gerespecteerd. Een afwijking hiervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht op enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. 

5.3. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) of door derden (incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.

5.4. Levering en montage zijn niet inbegrepen in de prijs. Kosten voor levering en montage zijn ten laste van de Klant en worden mee vermeld op de factuur. Zo MBSS levert buiten haar zetel, en/of wanneer zij monteert, gebeurt dit aan marktconforme regieprijzen, discretionair te beoordelen. Alle goederen reizen (m.i.v. lossen) steeds voor rekening en op risico van de Klant.

ART. 6. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST EN ONDERAANNEMING

6.1. MBSS  levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met MBSS  of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan MBSS  tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het MBSS wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden.

6.2. Het is MBSS steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). 

ART. 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. MBSS  is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MBSS, eventuele franchise ten laste van de Klant. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. MBSS  kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a.

7.2. MBSS kan evenmin aangesprakelijk zijn voor enige schade die de professional of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten en/of diensten, voor schade ten gevolge van enig advies van MBSS ten aanzien van die producten en/of diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende producten en/of diensten MBSS.

7.3. Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van MBSS, zal de Klant MBSS vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

7.4. De Klant zal MBSS vrijwaren voor alle kosten (gerechtskosten, advocatenkosten, kosten van de deurwaarder, uitvoeringskosten, …) die voortvloeien uit de invordering van onbetaalde facturen. 

ART. 8. OVERMACHT, IMPREVISIE 

8.1. Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door MBSS  geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van MBSS. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van MBSS, die de uitvoering van de prestaties van MBSS ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat MBSS zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). MBSS  zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. MBSS  is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. 

8.2. Bij imprevisie heeft MBSS het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie (3) maanden, opeenvolgend, is MBSS gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie (3) maanden, opeenvolgend, is MBSS  gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. 

ART. 9 VRIJWARING

9.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen MBSS en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant MBSS en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloosstellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt. 

9.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van MBSS  ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart MBSS  voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.

ART. 10. KLACHTEN

10.1. De Klant formuleert klachten schriftelijk en aangetekend binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard:

 • Algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen vijf (5) kalenderdagen na leveringsdatum.
 • Verborgen gebrek: binnen acht (8) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 • Facturatie: binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum.

10.2. Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van zes (6) maanden vanaf:

 • de levering bij zichtbaar gebrek;
 • de ontdekking bij verborgen gebrek;
 • de verzending van de factuur bij betwisting factuur; 

dit behoudens kortere wettelijke termijnen.

Gelet op de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk.

Betwistingen schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

ART. 11. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van MBSS, ondanks de naleving door MBSS  van haar opeisbare verplichtingen, kan MBSS de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (onder andere: staan- en opslagkosten) zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval MBSS hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder MBSS: MBSS  en haar verbonden ondernemingen. MBSS  is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.

ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Diensten en goederen waarvan werd afgesproken dat de eigendomsrechten overgaan op de Klant, blijven eigendom van MBSS tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is MBSS toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan MBSS om hiertoe zijn erf of werf te betreden.

Zolang de Klant aan zijn verplichtingen niet voldaan heeft, is het de Klant verboden de geleverde goederen te verkopen, te verhuren, te verplaatsen, in pand te geven of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MBSS.

ART. 13. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

13.1. In de orderbevestiging van MBSS wordt afgesproken of, en in welke mate, overeengekomen prestaties eenmalig worden geleverd, dan wel gedurende een bepaalde duur. Indien niets wordt afgesproken, worden de prestaties eenmalig geleverd.

Indien in de orderbevestiging van MBSS werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald. Na de duurtijd van de Overeenkomst wordt deze automatisch hernieuwd voor één jaar. Indien de Overeenkomst werd hernieuwd, is de Overeenkomst opzegbaar mits naleving van drie maanden. MBSS  is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.   

13.2. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van 25% van de overeengekomen prijs, bovenop de overeengekomen prijs voor de resterende periode. 

Bij eenzijdige verbreking door de Klant is de Klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding die zou zijn gefactureerd gedurende de rest van de bepaalde duur. Indien de Overeenkomst werd aangegaan voor onbepaalde duur, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vergoeding die zou zijn gefactureerd gedurende een opzegging, dit alles pro rata berekend op basis van de prijs van de prestaties die werden gefactureerd de twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking. Indien de Overeenkomst nog geen aanvang had genomen, bedraagt de verbrekingsvergoeding wat deze prestaties betreft 25% van de overeengekomen prijs. 

13.3. Deze vergoedingen zijn forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door MBSS van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van MBSS, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat MBSS  kan lijden.

13.4. MBSS kan de Overeenkomst onmiddellijk, zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige vorm van schadeloosstelling en opzeg verschuldigd te zijn, beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Een onmiddellijk beëindiging is ook mogelijk bij onder meer, doch niet uitsluitend: 

 • een zware of opzettelijke fout of grove nalatigheid door de Klant; 
 • in geval van wanbetaling, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. 

Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.

ART. 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de geleverde diensten, goederen en prestaties blijven behouden door MBSS  of door de rechthebbende derde. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, … blijft eigendom van MBSS. 

ART. 15. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID

Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben.

ART. 16. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Gent afdeling Dendermonde.

 

Multicall Business Services & Security NV 

MBSS NV | Erpe-Mere | 1 maart 2023