STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Openingsuren kantoor: ma-vrij 9:00-12:30 & 13:30-17:00

ALGEMEEN:

Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen M.B.S.S. N.V. en de klant zijn deze algemene voorwaarden

(“voorwaarden”) van toepassing op alle relaties tussen M.B.S.S. N.V. en de klant. De toepasselijkheid van eventuele algemene of

bijzondere voorwaarden of bedingen van de klant wordt door M.B.S.S. N.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. M.B.S.S. N.V. acht deze

voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN PRODUKTSPECIFICATIES:

Ten aanzien van een klant is een aanbieding of prijsopgave niet bindend voor M.B.S.S. N.V., doch geldt deze slechts als een

uitnodiging tot bestelling. Overeenkomsten tussen M.B.S.S. N.V. en de klant komen slechts tot stand indien de bestelling van de klant

door M.B.S.S. N.V. schriftelijk wordt aanvaard of M.B.S.S. N.V. op verzoek van de klant zijn bestelling uitvoert en hem de betreffende

producten toezendt en diensten uitvoert. M.B.S.S. N.V. behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan

te brengen aan de productspecificaties van M.B.S.S. N.V. of niet M.B.S.S. N.V. producten. Deze wijzigingen van en aanvullingen op de

productspecificaties gelden ook voor de reeds bestaande overeenkomsten, behoudens het recht van de klant om de overeenkomst

te ontbinden indien het geleverde dermate van het bestelde afwijkt dat het niet meer kan dienen voor het bestemde gebruik of

geen redelijk alternatief daarvoor uitmaakt.

PRIJZEN:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en kosten van verzending. Bedragen eventueel vermeld in andere

valuta dan EURO op facturen of andere documenten worden alleen nog ten titel van inlichting opgegeven zonder enige verbintenis.

Alle prijzen van M.B.S.S. N.V. zijn in beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor M.B.S.S.

N.V. geldende omstandigheden.

Toch kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren, b.v. valutakoersen, invoerrechten, verzekering- en

vrachttarieven of aankoopprijzen, zich nadien wijzigen zodat M.B.S.S. N.V. haar prijzen dienovereenkomstig moet kunnen aanpassen.

Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een

wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door M.B.S.S. N.V. steeds mogen doorgerekend worden, zonder

het recht van de klant om daarvoor koopontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van M.B.S.S. N.V.

kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de klant om – zo de verhoging meer dan 5% bedraagt – ten laatste

op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25%

van de gecontracteerde prijs.

Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Indien M.B.S.S. N.V. in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk akkoord, toch

een annulatie op verzoek van de klant kan aanvaarden, zal de koper een overeen te komen vergoeding van minstens 15% van de

verkoopwaarde verschuldigd zijn voor schade en herstockering.

BETALING:

Tenzij anders wordt overeengekomen, zal M.B.S.S. N.V. de producten en/of diensten slechts onder contante betaling door middel van

betaling in contanten of door middel van gegarandeerde cheques of bankcheques afleveren en zal M.B.S.S. N.V. de klant, na de

levering, een factuur zenden. Alle facturen zijn betaalbaar te Erpe-Mere. Ingeval van niet gehele betaling van de factuur op

de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij elke

begonnen maand aanzien wordt als een volledige maand. Bovendien is de klant in dezelfde omstandigheden en onder dezelfde

voorwaarden een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EURO, onverminderd

het recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat

daartoe enige ingebrekestelling vereist is.

Ingeval van niet betaling van één enkele factuur op de vervaldag heeft M.B.S.S. N.V. het recht om onmiddellijk en zonder

ingebrekestelling alle verdere leveringen stop te zetten en zullen alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk eisbaar worden.

Bovendien heeft M.B.S.S. N.V. in deze omstandigheden het recht om te laten weten dat zij alle lopende contracten als ontbonden

beschouwd.

De contante betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij M.B.S.S. N.V. als verkoper en/of dienstverlener optreedt. Het

hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook

moge zijn, de economie van de verkoper verstoort. De aldus conventioneel bepaalde schadevergoeding omvat zowel de

bijkomende administratieve als personeelskosten, de tijdelijke onbeschikbaarheid van het kapitaal waardoor een stoornis in de

bedrijfsvoering van de verkoper en zijn financieel beheer veroorzaakt wordt en in voorkomend geval de niet-recupereerbare

proceskosten waaronder een normaal honorarium voor de advokaat en in de mate de koper geen redelijke en aannemelijk verweer

heeft tegen de vordering van M.B.S.S. N.V.. Elke wanbetaling rechtvaardigt de opschorting van verdere leveringen of van de

uitvoering van garantieverplichtingen.

AFLEVERING :

De leveringen worden beschouwd als uitgevoerd en aanvaard aan de uitgang van de magazijnen van M.B.S.S. N.V.. De

medecontractant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd

binnen de vijf dagen zoals bepaald in artikel Garantie. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar

aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden

opgemerkt. Bij niet-conforme levering heeft M.B.S.S. N.V. het recht tot vervanging over te gaan dan wel tot ontbinding van de

overeenkomst zonder dat dienaangaande enige schadeloosstelling kan gevorderd worden.

Het vervoer geschiedt op risico van de klant, ongeacht de wijze en de voorwaarden waarop het vervoer geschiedt, zelfs ingeval het

wordt uitgevoerd door M.B.S.S. N.V.. De klant dient de nodige schikkingen te treffen in verband met verzekering, de gebeurlijke

nazichten bij ontvangst en het uitoefenen van verhaal tegen de vervoerder. Alle kosten van vervoer en behandeling zijn ten laste

van de klant tenzij anders overeengekomen. Ingeval de goederen rechtstreeks bij de klant bezorgd worden, zonder dat zij via de

inrichtingen van M.B.S.S. N.V. passeren, is de klant ertoe gehouden bij ontvangst na te gaan in welke staat de goederen zich

bevinden en bij vaststelling van schade grondig voorbehoud te maken tegenover de vervoerder alsmede M.B.S.S. N.V. onmiddellijk

te verwittigen.

De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door M.B.S.S. N.V.

voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop,

een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

Indien vertraging in de levering ontstaat door toedoen van de klant, dan worden de goederen door M.B.S.S. N.V. opgeslagen op

kosten en risico van de klant. Ingeval de klant de levering weigert blijven de eventuele voorschotten verworven ten titel van

schadevergoeding, onverminderd het recht van M.B.S.S. N.V. om bijkomende schadevergoeding te eisen of de gedwongen

uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is M.B.S.S. N.V. ontslagen van de

verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van M.B.S.S.

N.V., om welke reden dan ook. M.B.S.S. N.V. heeft dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder

schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der

onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van M.B.S.S. N.V. kunnen betekend worden door een

eenvoudig bericht per fax, brief of e-mail.

EIGENDOMSVOORBEHOUD :

Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze eigendom van M.B.S.S. N.V. en behoudt zij het recht ze terug te

nemen op kosten van de koper. Dit geldt zelfs indien de goederen door de koper bewerkt/verwerkt en/of doorverkocht zijn. In dit

laatste geval is de vordering op de wederverkoop van rechtswege afgestaan door de klant aan M.B.S.S. N.V.. Eens de goederen

geleverd zijn, blijft de klant wel alle verlies- of vernietigingsrisico’s dragen.

De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de klant over nadat zij al hetgeen haar

terzake enige overeenkomst met M.B.S.S. N.V. aan M.B.S.S. N.V. verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder

mede begrepen de eventuele terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Zolang de klant aan zijn verplichtingen niet voldaan heeft blijven volgende bepalingen van kracht:

a. de aan de klant gedane leveringen blijven hun roerend karakter behouden ook al worden ze onroerend gemaakt.

b. het is de klant verboden de geleverde goederen te verkopen, te verhuren , te verplaatsen, in pand te geven of te bewerken

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M.B.S.S. N.V..

ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID:

M.B.S.S. N.V. wijst er haar klant op dat de door haar geleverde goederen en/of diensten mogelijk gebrekkig zijn ttz. ongeschikt voor

het gebruik dat de klant van deze goederen en/of diensten wenst te maken.

De klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de keuze, het gebruik en

de toepassing van door M.B.S.S. N.V. geleverde producten en/of diensten, alsmede voor de beveiliging van gegevens welke daarin

of daarmee samenhangend worden opgeslagen of gebruikt.

Indien de eigendom van een product nog niet op de klant is overgegaan of wanneer m.b.t. een product een

onderhoudsovereenkomst met M.B.S.S. N.V. is afgesloten, zal de klant het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming

met eventuele (nadere) gebruikvoorschriften van M.B.S.S. N.V., c.q. M.B.S.S. N.V. ’s toeleveranciers, behandelen en gebruiken. Ingeval

M.B.S.S. N.V. m.b.t. een product onderhoud verricht, zult U de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat M.B.S.S.

N.V. daarbij onnodig toegang krijgt tot bestanden en/of informatie die op enigerlei wijze vertrouwelijk of privacy-gevoelig van aard

zijn.

De klant is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk aan M.B.S.S. N.V. te melden.

GARANTIE :

De door M.B.S.S. N.V. verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke wordt geboden door de leverancier van M.B.S.S. N.V., de

constructeur en/of invoerder. In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de

garantieperiode beperkt tot twéé (2) jaar na levering en plaatsing.

Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd

worden binnen de vijf dagen na leverings- of factuurdatum. De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in

het leven roepen om de betaling uit te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID :

M.B.S.S. N.V. is – behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel – niet aansprakelijk voor enige

schade die de professional of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten

en/of diensten, voor schade ten gevolge van enig advies van M.B.S.S. N.V. ten aanzien van die producten en/of diensten, alsmede

voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende producten en/of diensten. M.B.S.S. N.V.

is voorts – behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel – nimmer aansprakelijk voor enige

indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfschade, ook niet van derden.

Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van M.B.S.S. N.V., zal de klant M.B.S.S. N.V. vrijwaren voor en van alle

aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de

producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

EEG EN EXPORT :

Onze buitenlandse klanten gaan akkoord om M.B.S.S. N.V. en/of de Belgische belasting diensten informatie te verstrekken in verband

met hun invoer.

ONTBINDING :

Ingeval van faillissement, in vereffeningstelling of staking van betaling van de klant heeft M.B.S.S. N.V. het recht om alle

overeenkomsten met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In

voorkomend geval zal de klant alle schikkingen treffen die zich opdringen om de door M.B.S.S. N.V. geleverde goederen op zijn

kosten terug te bezorgen binnen de 5 dagen na vraag. De eventueel reeds betaalde bedragen en voorschotten zullen door M.B.S.S.

N.V. verworven zijn ten titel van schadevergoeding.

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER :

Bij betwistingen zijn alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd, onverminderd het recht om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde

rechtsmacht te vatten. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.